I. Reklamácie v dôsledku nekompletnosti obsahu, zámeny a poškodenia počas prepravy

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom – kuriérskou službou/poštou – protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek evidentnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú neskoršie uznané.

reklamačné podmienky, alebo čo robiť ak je tovar nefunkčný?Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky,zámenu tovaru alebo akékoľvek poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením balíka, je povinný reklamáciu bezodkladne oznámiť najneskôr do 5-tich pracovných dní od prevzatia zásielky. Reklamáciu môžete uplatniť mailom na adrese reklamacie@uspornaziarovka.sk, kde sa skontaktujete s pracovníkom a ďalej budete postupovať podľa jeho pokynov. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

II. Reklamácia tovaru v záručnej lehote

1. Právo uplatnenia reklamácie
Na objednaný tovar sa uplatňuje záruka 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že sa na výrobku vyskytne vada, má kupujúci právo túto vadu v záručnej dobe reklamovať.

2. Miesto uplatnenia reklamácie a spätná adresa
Reklamáciu tovaru si zákazník uplatňuje priamo na www.uspornaziarovka.sk.

Reklamované produkty zasielajte na túto adresu

Majme group, s.r.o.
P.O.Box 18
900 45 Malinovo
Slovenská Republika   

3. Spôsob a podmienky uplatnenia reklamácie

a) Reklamovať je možné len kompletný výrobok.Kupujúci je povinný čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú výrobok reklamuje.
b) V prípade podozrenia z neoprávneného zásahu do skladby, upenenia, lepenia alebo konštrukcie tovaru ma predávajúci právo odmietnuť reklamáciu. 
c) V prípade LED žiaroviek a bodových LED žiaroviek je kupujúci oprávnený si uplatniť reklamáciu ak počet mŕtvych (nesvietiacich) diód je viac alebo rovné 2% z celkového počtu LED diód. 
Príklad: Ak má LED žiarovka 90 diód. 2% z 90 diód je 1,8. Takže reklamácia je akceptovaná ak počet vypálených diód bude 2ks a viac.
d) V prípade LED pásov je kupujúci oprávnený si uplatniť reklamáciu ak počet mŕtvych (nesvietiacich) diód je viac alebo rovné 1,5% z celkového počtu LED diód. Predávajúci sa zaväzuje vymeniť kompletne celý pás v prípade ak pás nebol nalepený. V prípade že nalepený bol, predávajúci zašle kupujúcemu počej najmenších strihateľných dielikov v počte zhasnutých diód.
Príklad: Led pás má 300 diód. 1,5% z 300 je 4,5 diódy. Takže ak zhasne 5ks a viac diód reklamácia je akceptovaná.

– Ak je pás nalepený: predávajúci zašle kupujúcemu 5x minimálne strihateľný dielik (viď. dokumentáciu k produktu, ktorý špecifikuje minimálny strihateľný dielik). Pre uznanie reklamácie je potrebné chybné diódy odfotiť a odoslať fotky na reklamacia@uspornaziarovka.sk .

– Ak je pás nenalepený: kupujúci sa zaväzuje zaslať nenalepený pás späť na adresu pre reklamácie (viď II. 2.) aj s priloženou faktúrou. Predávajúci po uznaní reklamácie zašle nový LED pás.

e) Ak je vadou elektrický systém LED žiarovky (LED žiarovka prestala zrazu celá svietiť), zašlite nám žiarovku na expertízu. Ak sa potvrdí, že LED žiarovka nebola poškodená zlou manipuláciou alebo inštaláciou, reklamácia bude akceptovaná.

4. Zodpovednosť predávajúceho
a) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má výrobok pri prevzatí kupujúcim ako aj za vady vzniknuté pri normálnom používaní po prevzatí kupujúcim v záručnej dobe, charakteristickom výrobku. Predávajúci je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takejto chyby ovplyvňujúcej funkčnosť zariadenia, ktorá existuje v momente dodávky alebo počas záručnej doby, či už spočíva v chybe konštrukcie, materiálu alebo spracovania.
b) Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené
chybnou inštaláciou výrobku, neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku, hrubým zaobchádzaním s výrobkom, cudzími látkami vzniknutými do výrobku, neodvratnou udalosťou (živelné pohromy a pod.), skladovaním alebo prevádzkou výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí, mechanickým poškodením alebo opotrebením výrobku, pripojením výrobku na iné, než je predpísané napájacie napätie, spojením výrobku s neoriginálnym príslušenstvom, resp. príslušenstvom iného výrobcu.
c) Predávajúci tiež nezodpovedá za vady, pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny výrobku. Každý výrobok je označený dĺžkou záruky aj v prípade keď je po zľave alebo vo výpredaji.

5. Postup pri uplatnení a riešení reklamácie
O reklamácii rozhodne personál reklamačného oddelenia, v zložitejších prípadoch do 10 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

6. Lehoty pre uplatnenie reklamácie
a) Záručná doba na výrobok vrátane jeho súčastí je 24 mesiacov.Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim.
b) Do záručnej doby sa nezapočítava doba od riadneho uplatnenia a uznania reklamácie do dňa zaslania opraveného výrobku kupujúcemu.
c) Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Toto právo zaniká rovnako aj v prípade, že sa jedná o vady výrobku uvedené v bode 4. b) a c).
d) Záručná doba na vykonanú opravu alebo na vymenený diel, tovar je 3 mesiace. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia opraveného, vymeneného tovaru/prístroja.

7. Postup pri riešení reklamácie odstrániteľnej vady
a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.

8. Postup pri riešení reklamácie neodstrániteľnej vady
a) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
b) Pri reklamácii vád z opravy má kupujúci právo na zrušenie zmluvy. To isté právo prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať.
c) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo výmenu tovaru.
 
9. Postup pri zániku práva zo zodpovednosti za vadu
a) Práva zo zodpovednosti za vadu veci zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej lehote.
b) Práva zo zodpovednosti závadu zaniknú aj v prípade, že pri odbornom posúdení vady alebo počas opravy výrobku bude zistené, že charakter vady je klasifikovaný podľa bodu 4. b) ac).
c) V oboch prípadoch ( 9. a) a b) ) je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s odborným posúdením vady.
d) V prípadoch podľa bodov 9.a), b) a c) sa postupuje podľa podmienok pre mimo záručné opravy.
e) V prípade, že nastanú skutočnosti uvedené v bodoch 9. a) a b), predávajúci je povinný kupujúceho bezodkladne o tejto veci písomne informovať, predložiť mu návrh ceny opravy zistenej vady a termínu ukončenia opravy v prípade súhlasu s opravou.
f) Kupujúci je povinný sa k tomuto návrhu písomne vyjadriť najneskôr do 10 dní od jeho doručenia.

III. Podmienky pre mimo záručné opravy. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za tovar

1. Záruka vrátenia peňazí

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu.

O svojom práve na odstúpenie od zmluvy musíte byť predajcom poučení ešte pred uzavretím zmluvy.

Ak vás predajca poučil o tomto práve dodatočne, plynie vám 7 – dňová lehota odo dňa dodatočného poučenia. Pokiaľ vás predávajúci o možnosti odstúpenia nepoučil vôbec, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

a) Svoje odstúpenie od zmluvy nemusíte odôvodňovať.
b) Pošlite predávajúcemu list (najlepšie s návratkou), že odstupujete od zmluvy v zákonnej lehote.
c) V liste uveďte, o aký tovar ide, aká bola jeho cena a kedy ste ho prevzali.
d) Uveďte tiež, akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze.
e) Tovar môžete vrátiť zároveň s listom, alebo výmenou za peniaze „z ruky do ruky“.
f) Predávajúci je povinný vrátiť vám peniaze najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií za odstúpenie, musíte však znášať náklady na vrátenie tovaru (napríklad poštovné).

TIP: Možnosť odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku máte i pri nákupe v ktoromkoľvek inom štáte EÚ. Lehota na odstúpenie musí byť vo všetkých štátoch EÚ minimálne 7 dní, ale môže byť aj dlhšia (napr. v Českej republike 14 kalendárnych dní).

zdroj: pravaspotrebitela.sk   

2. Predpokladom vrátenia peňazí je splnenie nasledovných podmienok:
a) Tovar je v absolútne neporušenom stave, bezpríznakovo akejkoľvek manipulácie, poškodenia a je schopný ďalšieho predaja.
b) Nachádza sa v originálnom obale.
c) Kupujúci musí príslušný tovar odoslať do 15 pracovných dní odo dňa obdržania zásielky (na pošte alebo od kuriéra).

d) Zásielka musí byť zaslaná na Majme group, s.r.o., POBOX 18, 90045 Malinovo ako doporučená zásielka alebo balík. Zásielka nesmie byť zaslaná na “dobierku”. V tom prípade ju nepreberáme a bude automaticky vrátená poštou alebo kuriérom kupujúcemu. Po prevzatí zásielky našim personálom je tovar prekontrolovaný a ak nieje zistená žiadna Vada a všetky náležitosti vrátenia peňazí sú splnené, peniaze v hodnote tovaru sú zaslané kupujúcemu na účet alebo šekom.

e) Ak je tovar poškodený alebo nefunkčný z dôvodu zapríčineného kupujúcim, je táto skutočnosť  oznámená kupujúcemu a vrátenie peňazí nenastane. Podľa dohody medzi kupujúcim a predávajúcim sa tovar, buď vráti v stave akom bol prijatý alebo je za dohodnutú sumu opravený alebo vymenený.
f) Vrátenie peňazí sa vzťahuje len na hodnotu príslušného tovaru, náklady spojené s prepravou a balením tovaru hradí kupujúci.
g) Ak je tovar vrátený z dôvodu poruchy, výmeny ako reklamácia a reklamácia je opodstatnená, poštovné je kupujúcemu kreditované pri ďalšom nákupe (zľava vo výške predchádzajúceho poštovného). Ak je tovar vrátený v nepoškodenom stave z neuvedeného dôvodu (kupujúci si uplatňuje skúšobnú dobu 15 dní), poštovné sa nekredituje späť. Peniaze sú v plnej hodnote tovaru vrátené späť na účet klienta bez nákladov klienta na poštovné. Poštovné je možné kreditovať späť len v prípade opodstatnenej reklamácie.

Ochrana osobných údajov

Www.uspornaziarovka.sk sa zaručuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.
Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhrad neslúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.
Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavaná, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky.

Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb prostredníctvom elektronického obchodu. Www.uspornaziarovka.sk môže dôveryhodnej tretej strane alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadnu informáciu umožňujúcu identifikáciu konkrétnych zákazníkov.

Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa týchto pravidiel. Kupujúci svojou registráciou alebo nákupom na www.uspornaziarovka.sk súhlasím s tým, aby (podľa zákona č. 428 Zb. o ochrane osobných údajov) www.uspornaziarovka.sk, zaradilo meno registrovaného, adresu bydliska a všetky osobné údaje, ktoré poskytuje a zasiela spolu s vyplnenou objednávkou do adresára, ktorý slúži na evidenciu doručených produktov a služieb. Ďalej súhlasím s tým, že z tohto adresára budem vyradený len na základe vlastnej písomnej alebo elektronickej žiadosti. Tento súhlas udeľujem všetkým nadobúdateľom a spracovávateľom adresára www.uspornaziarovka.sk a to na dobu neurčitú.  

Ak máte dotazy, pripomienky, nápady a úpravy ktoré by ste chcel uskutočniť k týmto reklamačným podmienkam. Napíšte nám. Ďakujeme

 

Pridaj komentár