Čo je to recyklácia?

Logo RecyklácieRecyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a produktov (napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných kovov, skla, plastov a pneumatík, LED žiaroviek …). Recyklácia zabraňuje mrhaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo uskladnených odpadov a redukuje spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov oproti použitiu surových materiálov.

V súčasnosti je na Slovensku do programu recyklácie zapojených veľkémnožstvo obcí, väčšina miest a viaceré, najmä veľké, organizácie.Vyčlenené stanoviská majú najčastejšie 2 až 4 druhy kontajnerov na separovaný zber odpadov,ktoré sú farebne odlíšené (zelená – sklo, žltá – plasty, modrá -papier). Avšak v súčasnosti sa na Slovensku recykluje len asi 1,2%komunálneho odpadu.

 • Papier tvorí asi 20% odpadu. Recyklácia čiastočne zmierňuje škodlivé dopadyvýroby papiera. Z vytriedeného “odpadového” papiera sa v papierňachvyrobý nový, vďaka čomu sa nemusí zoťať toľko stromov a zníži samnožstvo odpadu. Vytriedením okolo 100 ton starého papiera a jehopoužitím na výrobu nového sa zachráni cca 1 hektár 100 ročného lesa,ušetrí sa často až 70 % energie. Podľa údajov severoamerickejorganizácie pre ochranu životného prostredia Earth Care spotrebujevýroba 1t papiera zo starého papiera v porovnaní s výrobou z celulózy(primárnej suroviny) len 1/2 vody, znižuje znečistenie ovzdušia o 74 -75%, znečistenie vody o 35% a zachráni 17 stromov. Na Slovensku sazatiaľ zbiera a recykuje len 34,6 % (v r. 1998),čo je oproti priemeru Európskej Únie málo (takmer o 50%) a žalostnemálo oproti najlepším západoeurópskym krajinám, kde vyzbierajú arecyklujú až 70% použitého papiera.
 • Sklo tvorí asi desatinu vyhadzovaného odpadu, v SR sa recykluje 26,5%
 • Plasty tvoria hmotnosťou menej než 8% odpadu, no objemovo oveľa viac, čo jedôležité najmä na skládkach, kde je objem dôležitejší ako hmotnosťplasty sú vyrábané väčšinou z neobnoviteľnej ropy, ktorej zásoby saodhadujú na 40 rokov len pri jej doprave uniká ročne do povrchových vôd3,5 milióna ton biologický rozklad plastov v prírode či na skládkach jedlhodobý, trvá niekoľko desiatok rokov pri spaľovaní niektorých druhovplastov unikajú do ovzdušia škodlivé látky. SR recykluje 16%.
 • Kovy –tvoria takmer 5% komunálneho odpadu sú vo väčšej miere recyklované , ajvďaka finančnej náročnosti výroby a obmedzenosti zdrojov ich výroba jeenergeticky veľmi náročná a ich ťažba značne poškodzuje prírodu. SRrecykluje 16%.
 • Textil v odpade tvorí 4%, ale ten môže byť často užitočný aj iným spôsobom napr. v charite
 • Nebezpečné odpady tvoria približne 1% odpadu, númerne však ohrozujú kvalitu zdravia ľudí,sú to rôzne chemikálie a zlúčeniny, ktoré v určitej forme ohrozujúzdravie organizmov a kvalitu prostredia. V dnešnej dobe už ľudstvo vierecyklovať značnú časť nebezpečných odpadov ako sú akumulátory, žiarivky, výbojky a i.

Vyprodukovaný odpad sa triedi,čím sa napomáha k znovuvyužitiu materiálov. Tento spôsob zneškodňovaniaodpadov je jedným z najvýznamnejších ekonomických nástrojovzhodnocovania odpadov a priamo vplýva na znižovanie poplatkov zazneškodňovanie komunálneho odpadu. Napriek zvyšujúcemu sa množstvuvyprodukovaných najmä plastových odpadov, počet kontajnerov naseparovaný zber na Slovensku stagnuje a problémom zostávajú aj regióny,ktoré dodnes nie sú do programu zapojené.

Ako recyklovať a separovať svetelné zdroje, žiarovky, žiarivky a LED žiarovky?

Aj tie najmodernejšie a najúspornejšie žiarivky a výbojky a LED žiarovky raz doslúžia a stanú sa elektroodpadom. Nakoľko je možné z nich využiť viac ako 80 % materiálov, je veľmi dôležité ich profesionálne spracovanie.

žiarivky a výbojky určené na separovaný odpad.

Prečo separovaný zber žiariviek?

V lineárnych žiarivkách, úsporných kompaktných žiarivkách a výbojkách sa nachádza ortuť. V nerozbitom stave žiarivky a ani výbojky nie sú škodlivé. Avšak, ak sa rozbijú – na skládke odpadu, úmyselne pri manipulácii – ortuť spolu s ďalšími toxickými látkami, ktoré sa v nich nachádzajú, sa odparuje a dostáva do ovzdušia. Týmto sa znečisťuje nielen životné prostredie, ale vdychovanie ortuťových pár poškodzuje aj ľudské zdravie.

žiarivky a výbojky určené na separovaný odpad.Aké typy žiariviek a výbojok sa separujú?

 • Lineárne žiarivky – nízkotlakové lineárne žiarivky, jednokolíkové a dvojkolíkové, lineárne žiarivky kruhové, tvaru U a indukčné.
 • Kompaktné žiarivky – kompaktné žiarivky bez integrovaných predradníkov s kolíkovými päticami, kompaktné žiarivky s integrovaným elektronickým predradníkom.
 • Vysokotlakové a nízkotlakové výbojky – výbojky halogenidové, ortuťové, sodíkové, zmesové a xenónové.

Svetelné zdroje, ktoré nie sú určené na triedený zber:

Žiarovky pre všeobecné osvetlenie a halogénové žiarovky (žiarovky klasické, iluminačné, sviečkové, dekoračné, smerové, halogénové žiarovky nízkovoltové, halogénové žiarovky na sieťové napätie).

Kde odovzdávať žiarivky a výbojky?

 • Na partnerských obchodných miestach vykonávajúcich pre občanov spätný odber nefunkčných žiariviek a výbojok.
 • Počas organizovaných mobilných zberov (v zmysle platného zákona oodpadoch je obec povinná min. 2-krát ročne organizovať zber nebezpečnéhoa veľkoobjemového odpadu).
 • Kolektívne systémy zberu a zhodnocovania odpadov ponúkajú preveľkých pôvodcov takéhoto odpadu vypracovanie individuálnych riešení prenakladanie s takýmto odpadom.
 • ZAPAMÄTAJTE SI : KAŽDÝ PÔVODCA ELEKTROODPADU (NAPR. AJ VYHORENÝCHSVETELNÝCH ZDROJOV), TEDA AJ VY, MÁ PRÁVO HO BEZPLATNE ODOVZDAŤ NAURČENÝCH MIESTACH.

Svetelné zdroje ktoré niesu určené na separovaný odpad

Ako triediť a separovať LED žiarovky?

LED žiarovky neobsahujú žiadne ťažké a iné zdraviu škodlivé kovy a plyny, preto je recyklácia týchto svetelných zdrojov veľmi jednoduchá a vítaná. LED žiarovky sú jednoduché elektrické zariadenia ktoré sa po vypovedaní svojej životnosti môžu znovu použiť. Je veľa typov LED žiaroviek ale hlavná štruktúra skoro každej LED žiarovky je.

 1. Pätica – spodná kovová časť žiarovky. Časť ktorá sa dá opätovne využiť.
 2. Telo – telo žiarovky býva buď plastové alebo kovové. Ak je kovové je to pasívny chladiť žiarovky. Toto sú časti ktoré sa dajú opätovne použiť.
 3. Elektronika – elektronika je zväčša umiestnená v tele žiarovky, býva načastejšou príčinou ukončenia životnosti žiarovky. Nepoškodené elektronické časti sú recyklovateľné.
 4. Hlava žiarovky – najčastejšie z hliníka, skla a plastu. Všetky materiály je možné znovu použiť
 5. LED diody – ďalšia najčastejšia príčina životnosti. LED dioda sa skladá s epoxidovej časti a kovových častí. Epoxidová čast je recyklovateľná taktiež ako kovové časti.
 6. Krycie slíčko alebo optika – plne recyklovateľne alebo znovu použiteľné.

Je dôležité si uvedomiť ze každý pôvodca a elektroodpadu ako sú aj LED žiarovky má právo bezplatne odovzdať alebo zaslať elektro odpad priamo dodávateľovi alebo predajcovi. V našom prípade je to priamo na adresu Majme, s.r.o, POBOX 18, Malinovo 90045.

www.uspornaziarovka.sk podporuje a schvaľuje recykláciu LED žiaroviek a preto týmto Vás priamo vyzývame k zasielaniu nefunkčných LED žiaroviek priamo k nám.

Ako recykluje a podporuje recykláciu www.uspornaziarovka.sk?

Vložte minimálne jednu až ľubovoľný počej starých LED žiaroviek* do obálky, krabice.
Ako adresáta uveďte: Majme, s.r.o (recyklácia), POBOX 18, Malinovo 90045.
Napíšte nám váš telefonický a email kontakt kedže Vám za výmenu udelíme jeden z nasledovných zľavový kupónov.

 • 2% zľava z nákupu na našich stránkach eShopu + poštovné zdarma (pre verejnosť)
 • 3% zľava z nákupu na našich stránkach eShopu + poštovné zdarma + balné zdarma (platí pre našich existujúcich zákazníkov**)

* – LED žiarovkou sa myslí kompletná žiarovka s led diodami, päticou a telom, nie len je časť.
** – zakazník ktorý si u nás uskutočnil minimálne jeden nákup v ľubovoľnej hodnote.

Za účelom zberu a zhodnocovania týchto odpadov vznikli kolektívne systémy, napr.:

ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu (http://www.envidom.sk, zber odpadov z kategórie 1 a 2).
EKOLAMP Slovakia (http://www.ekolamp.sk, zber odpadov z kategórie 5).
ETALUX – Združenie výrobcov a dodávateľov svetelnej techniky (http://www.etalux.sk, zber odpadov z kategórie 5).
SEWA, a. s. – Slovak Electronic Waste Agency (http://www.sewa.sk) (zber odpadov z kategórie 1 až 10, zber prenosných batérií a akumulátorov).
ZEO, s. r. o. – Zhodnocovanie Elektrického odpadu (http://www.zeo.sk, zber odpadov z kategórie 6).

Zhodnocovaním (spracovaním) elektroodpadov, chladiacich a mraziacich zariadení, svetelných zdrojov s obsahom ortuti sa zaoberá napr. Elektrorecycling – Banská Bystrica (http://www. elektrorecycling.sk). Zber elektrozariadení preto nie je samoúčelný.

Zdroj: http://www.mikulas.sk, www.uspornaziarovka.sk


Pridaj komentár