Predávajúci a Sídlo spoločnosti

Majme group, s.r.o.
Vyšehradská 12, 851 06  Bratislava
IČO: 46321748, DIČ: 2023327042
Bankové spojenie: 0635716360/0900
zapísaná v OR MS BA III. vo vložke č. 75406/B
oddiel Sro, Niesme Plátca DPH

OBCHODNé podmienky stránky www.uspornaziarovka.sk

I. Objednávka

Kupujúci objednáva tovar jedným z nasledovných spôsobov:

1) Vyplnením formulára v časti objednávka, zadaním všetkých údajov, ktoré sú označené ako povinné. Kupujúcemu je následne doručené potvrdenie o prijatí objednávky do systému. Vyplnením polí povinných údajov v objednávke kupujúci dáva súhlas na  zaregistrovanie v internetovom obchode prevádzkovanom Obchodníkom a súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa týchto pravidiel. Kupujúci svojou registráciou alebo nákupom na www.uspornaziarovka.sk súhlasím s tým, aby (podľa zákona č. 428 Zb. ochrane osobných údajov) www.uspornaziarovka.sk, zaradilo meno registrovaného, adresu bydliska a všetky osobné údaje, ktoré poskytuje a zasiela spolu s vyplnenou objednávkou do adresára, ktorý slúži na evidenciu doručených produktov a služieb.
 
2) Potvrdenka je uzatvorená na základe Záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim, ktoré je doručené kupujúcemu na  emailovú adresu uvedenú v objednávke zvyčajne však najneskôr do 5 pracovných dní.
 
3) Vo formulári objednávka si kupujúci súčasne zvolí spôsob platby a spôsob dopravy na základe možností ponúkaných predávajúcim. Kúpnu cenu tovaru môže kupujúci zaplatiť nasledovným spôsobom:

  • na dobierku
  • prevodom na účet
  • službou PayPal
  • službou Stripe (kreditnou kartou)
  • SEPA prevodom
  • Google PAY
  • APPLE PAY

II. Storno objednávky

Storno objednávky kupujúcim
1) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku pred jej záväzným potvrdením kedykoľvek aj bez udania  dôvodu.

2) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení v prípade, ak  predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v dojednanej vopred dohodnutej alebo dodatočne komunikovanej lehote. Predávajúci  si v tomto prípade neúčtuje storno poplatok.

3) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení aj bez uvedenia dôvodu, až do okamihu, kým  tovar nebol zaslaný na adresu kupujúceho. Predávajúci si v tomto prípade  môže účtovať storno poplatok, maximálne však vo výške 10% z kúpnej ceny, t.j. sumy objednávky  bez nákladov na poštovné a balné. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú cenu, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní  od stornovania objednávky, po odrátaní storno poplatku.

4) Stornovanie objednávky vykoná kupujúci prostredníctvom emailu info@uspornaziarovka.sk na adresu predávajúceho, pričom v emaily uvedie údaje potrebné na identifikáciu kupujúceho a jeho objednávky, ktorá je predmetom stornovania.

Stornovanie objednávky predávajúcim
Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

1) objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedený email, kontakt, neexistujúca adresa)

2) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní  od stornovania objednávky

3) kupujúcim uvedené údaje sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé

III. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí

1) Zákazník, fyzická osoba, ktorý nekupuje tovar za účelom výkonu zamestnania, povolania alebo podnikania má právo odstúpiť od  kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.

2) Odstúpenie od  kúpnej zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu emailom alebo písomne na adresu predávajúceho. Na emailovú adresu: info@uspornaziarovka.sk.

3) Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky a dátum nákupu.

4) Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu bez zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy . V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar, poškodený tovar, nefunkčný tovar a pod.). Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je  predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od zmluvy.

5) Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od  kúpnej zmluvy cenu tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný a ani inak poškodený. 

6) Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu , preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal tovar spať prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený. Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku. Predávajúci taktiež nezdiela náklady za poštovné.

Záruka vrátenia peňazí
V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu.

O svojom práve na odstúpenie od zmluvy musíte byť predajcom poučení ešte pred uzavretím zmluvy.

Ak vás predajca poučil o tomto práve dodatočne, plynie vám 7-dňová lehota odo dňa dodatočného poučenia. Pokiaľ vás predávajúci o možnosti odstúpenia nepoučil vôbec, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

a) Svoje odstúpenie od zmluvy nemusíte odôvodňovať.
b) Pošlite predávajúcemu list (najlepšie s návratkou), že odstupujete od zmluvy v zákonnej lehote.
c) V liste uveďte, o aký tovar ide, aká bola jeho cena a kedy ste ho prevzali.
d) Uveďte tiež, akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze.
e) Tovar môžete vrátiť zároveň s listom, alebo výmenou za peniaze „z ruky do ruky“.
f) Predávajúci je povinný vrátiť vám peniaze najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií za odstúpenie, musíte však znášať náklady na vrátenie tovaru (napríklad poštovné).

TIP: Možnosť odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku máte i pri nákupe v ktoromkoľvek inom štáte EÚ. Lehota na odstúpenie musí byť vo všetkých štátoch EÚ minimálne 7 dní, ale môže byť aj dlhšia (napr. v Českej republike 14 kalendárnych dní).

zdroj: pravaspotrebitela.sk   

Predpokladom vrátenia peňazí je splnenie nasledovných podmienok:
a) Tovar je v absolútne neporušenom stave, bez príznakov akejkoľvek manipulácie, poškodenia a je schopný ďalšieho predaja.
b) Nachádza sa v originálnom obale.
c) Kupujúci musí príslušný tovar odoslať do 15 pracovných dní odo dňa obdržania zásielky (na pošte alebo od kuriéra).
d) Zásielka musí byť zaslaná na Majme group, s.r.o., POBOX 18, 90045 Malinovo ako doporučená zásielka alebo balík. Zásielka nesmie byť zaslaná na “dobierku”. V tom prípade ju nepreberáme a bude automaticky vrátená poštou alebo kuriérom kupujúcemu. Po prevzatí zásielky našim personálom je tovar prekontrolovaný a ak nieje zistená žiadna Vada a všetky náležitosti vrátenia peňazí sú splnené, peniaze v hodnote tovaru sú zaslané kupujúcemu na účet alebo šekom.
e) Ak je tovar poškodený alebo nefunkčný z dôvodu zapríčineného kupujúcim, je táto skutočnosť  oznámená kupujúcemu a vrátenie peňazí nenastane. Podľa dohody medzi kupujúcim a predávajúcim sa tovar, buď vráti v stave akom bol prijatý alebo je za dohodnutú sumu opravený alebo vymenený.
f) Vrátenie peňazí sa vzťahuje len na hodnotu príslušného tovaru, náklady spojené s prepravou a balením tovaru hradí kupujúci.
g) Ak je tovar vrátený z dôvodu poruchy, výmeny ako reklamácia a reklamácia je opodstatnená, poštovné je kupujúcemu kreditované pri ďalšom nákupe (zľava vo výške predchádzajúceho poštovného). Ak je tovar vrátený v nepoškodenom stave z neuvedeného dôvodu (kupujúci si uplatňuje skúšobnú dobu 15 dní), poštovné sa nekredituje späť. Peniaze sú v plnej hodnote tovaru vrátené späť na účet klienta bez nákladov klienta na poštovné. Poštovné je možné kreditovať späť len v prípade opodstatnenej reklamácie.

IV. Dodacie podmienky (Viď dodacie podmienky )

1) Dodanie tovaru uskutoční predávajúci v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností  predávajúceho, zvyčajne do 10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť do 30 kalendárnych dní od  doručenia objednávky. Viď dodacie podmienky.

2) Predávajúci dodá  objednaný tovar na miesto určené kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim.  Dňom zdaniteľného plnenia je deň vyskladnenia tovaru na koncového zákazníka. Súčasťou dodávky tovaru  nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci.  

3) V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedičná doprava, pošta…) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, kupujúci je povinný si vyplniť dátum predaja, odpovedajúci predajnému dokladu.

4) Predávajúci poskytuje doručenie tovaru na území Slovenskej republiky, Českej republiky a vybraných zahraničných krajín. Spôsob doručenia tovaru si kupujúci zvolí vo formulári Objednávka.

V. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka (viď reklamačný poriadok)

1) Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po jeho prevzatí. V prípade doručovania kuriérskou službou, ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o škode za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

2) Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po jeho zistení., t.j. pri prvom použití. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať (najneskôr do 3 pracovných dní). Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky.

3) Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť v dôsledku opotrebenia výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mala vec v čase prevzatia  veci kupujúcim.

4) V zmysle Občianskeho zákonníka, záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim.

5) Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

6) V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak.

7) Ak ide o vady tovaru, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo:

a) na odstránenie vady : predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych  dní, vadu odstrániť. Ak predávajúci v tejto lehote vadu neodstráni, kupujúci má nárok na postup, akoby sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.
b) na výmenu veci alebo ak sa  vada týka iba súčasti veci, na výmenu tejto vadnej súčasti. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
c) na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy. Kupujúci má právo na výmenu veci, ak nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád riadne užívať. Opätovným vyskytnutím sa vady po oprave je, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe dvakrát opravovaná, vyskytne opätovne. O rovnakú vadu nejde, ak sa  po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá nebola ešte reklamovaná. O väčší počet vád sa jedná, ak má vec najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní veci.   

8) Ak ide o vady tovaru, ktoré sú neodstrániteľné, kupujúci má právo:

a) na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy, t.j. na vrátenie celej kúpnej ceny. Uvedené práva má kupujúci len v tom prípade, ak nemôže vec pre neodstrániteľnú vadu užívať ako vec bez vady. V opačnom prípade má právo len na zľavu z ceny. Je na kupujúcom, aby  si zvolil medzi výmenou veci alebo  odstúpením od zmluvy, pričom tento svoj výber už  následne nemôže meniť, iba ak by ním zvolený spôsob nebol možný.
b) na primeranú zľavu z kúpnej ceny
 
9) Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený k oprave, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

10) Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému servisu. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní (na základe vyjadrenia autorizovaného servisu). Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

11) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade, že:

a) závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (včítane zásahov a úprav neautorizovaným servisom)
b) poškodenie vzniklo živelnými pohromami ako búrkami, povodňami, požiarom
c) výrobok bol mechanicky poškodený (pádom, nárazom, a pod.)
d) výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu a neboli dodržané upozornenia v uvedené návode

VI. Ochrana osobných údajov

Www.uspornaziarovka.sk sa zaručuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.
Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhrad neslúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.
Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky.

Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb prostredníctvom elektronického obchodu. Www.uspornaziarovka.sk a http://uspornaziarovka.sk/forum môže dôveryhodnej tretej strane alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadnu informáciu umožňujúcu identifikáciu konkrétnych zákazníkov.
Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa týchto pravidiel. Kupujúci svojou registráciou alebo nákupom na www.uspornaziarovka.sk a http://uspornaziarovka.sk/forum súhlasím s tým, aby (podľa zákona č. 428 Zb. o ochrane osobných údajov) www.uspornaziarovka.sk a http://uspornaziarovka.sk/forum, zaradilo meno registrovaného, adresu bydliska a všetky osobné údaje, ktoré poskytuje a zasiela spolu s vyplnenou objednávkou do adresára, ktorý slúži na evidenciu doručených produktov a služieb. Ďalej súhlasím s tým, že z tohto adresára budem vyradený len na základe vlastnej písomnej alebo elektronickej žiadosti. Tento súhlas udeľujem všetkým nadobúdateľom a spracovávateľom adresára www.uspornaziarovka.sk, http://uspornaziarovka.sk/forum a to na dobu neurčitú.

VII. Reklamácia  (viď reklamačný poriadok)

VIII. Fakturácia

Ak máte dotazy, pripomienky, nápady a úpravy ktoré by ste chcel uskutočniť k týmto reklamačným podmienkam. Napíšte nám. Ďakujeme