Označenie CE(of franc. Conformité Européenne) vyjadruje, že výrobok spĺňa technické požiadavky stanovené vo všetkých nariadeniach vlády, ktoré sa na neho vzťahujú a ktoré toto označenie stanovujú alebo umožňujú, a že bol pri posúdení jeho zhody dodržaný stanovený postup.

Pri výrobkoch, ktoré sú v harmonizovanej sfére, nie je nutné zákazníkovi okrem návodu na použitie odovzdávať ďalšie dokumenty. Skutočnosť, že bola posúdená zhoda, označuje značka CE na výrobku. Výnimku tvoria niektoré výrobky, pri ktorých príslušné NV stanoví povinnosť odovzdať zákazníkovi niektoré ďalšie dokumenty (napr. ES Vyhlásenie o zhode). Pri neharmonizovanej sfére (napr. niektoré stavebné výrobky) sa výrobky značkou CE neoznačujú.

Vyhlásenie o zhode a doklady o použitom spôsobe posúdenia zhody je výrobca alebo dovozca povinný predkladať len orgánu dozoru (SOI). Túto povinnosť má výrobca alebo dovozca ešte 10 rokov po ukončení výroby alebo dovozu výrobku (tento čas môže byť nariadením vlády pri niektorých výrobkoch určený odlišne). Pokiaľ výrobca alebo dovozca poskytuje vyhlásenie o zhode aj ďalším osobám, nič neporušuje, ale túto povinnosť nemá. Výnimkou sú niektoré druhy výrobkov, napr. strojné zariadenia, kde príslušné NV stanovuje povinnosť vyhlásenie o zhode k výrobku priložiť.

Čo je to vlastne Vyhlásenie o zhode?

Vyhlásenie o zhode je písomné potvrdenie, že výrobok spĺňa technické predpisy a harmonizované normy platné v SR resp. v celej Európskej únii. Postup pri vyhlasovaní zhody upravuje zákon č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a nadväzujúce Nariadenia vlády.

Aký je rozdiel medzi Vyhlásením o zhode a ESVyhlásenímo zhode?

Vyhlásenie o zhode sa vydáva na výrobky, ktoré nie sú vharmonizovanejsfére s EÚ. Ide napríklad o niektoré stavebné výrobky avýrobky uvedenév NV 173/97 Zb. ES Vyhlásenie o zhode sa vydáva na výrobky vharmonizovanejsfére.

Platná legislatíva

Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z . z., (skrátene LVD)
Nariadenie vlády SR č. 245/2004 Z. z., (skrátene EMC)
Harmonizované so smernicami EÚ:
č. 73/23, LVD
č. 89/336, EMC

Povinnosti výrobcu, dovozcu ale i distributéra

Výrobca, jeho splnomocnenec, alebo dovozca môže uvádzať na trh iba bezpečné výrobky, a to bez ohľadu na to, či sú určené na osobnú potrebu alebo na profesijné použitie. Ak nemožno identifikovať výrobcu alebo dovozcu, za splnenie podmienok uvedenia výrobku na trh zodpovedá distribútor

Výrobca alebo dovozca určeného výrobku môže uviesť na trh len taký výrobok, ktorý spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa naňho vzťahujú. Pred uvedením určeného výrobku na trh je povinný vydať písomné vyhlásenie o zhode s technickými predpismi a označiť výrobok značkou CE

Výrobca alebo dovozca musí distribútorovi na jeho žiadosť poskytnúť vyhlásenie o zhode. Dokumentáciu o použitom postupe posudzovania zhody a vyhlásenie o zhode a podklady k nemu je výrobca alebo dovozca povinný na vyžiadanie kedykoľvek poskytnúť orgánom dohľadu do desiatich rokov od skončenia výroby, dovozu alebo uvedenia na trh.

Vyhlásenie o zhode, alebo písomné potvrdenie, že výrobca alebo dovozca vydal vyhlásenie o zhode, je distributér povinný predložiť na nahliadnutie každému na jeho žiadosť, alebo na náklady žiadateľa vydať overený rovnopis

Povinnosti distribútora

Distribútor nesmie distribuovať výrobok, o ktorom na základe vlastných informácií alebo svojich odborných znalostí vie, alebo o ktorom môže predpokladať, že môže ohroziť oprávnený záujem. Distribútor nesmie distribuovať určený výrobok, na ktorý výrobca alebo dovozca nevydal vyhlásenie o zhode alebo na ktorý nemá pri distribúcii vyhlásenie o zhode alebo písomné potvrdenie, že výrobca alebo dovozca vydal vyhlásenie o zhode, alebo ak ho výrobca neoznačil značkou zhody

Vyhlásenie o zhode na elektrické výrobky, zariadenia

Výrobca alebo dovozca elektrického zariadenia preverí zhodu výrobku s nariadeniami vlády a harmonizovanými normami platnými v EÚ. Podrobnosti, postupy a obsah vyhlásenia o zhode sú uvedené v NV SR. Zodpovedá za obsah písomného vyhlásenia o zhode s technickými predpismi vrátane spôsobu posudzovania zhody

Logo a označenie

Treba byť opatrný pri kontrole CE loga kedže logo má špecifický design. Originál CE logo má medzeru o šírke nedokončeného pretínajúceho prstenca. Falošné CE logá nemajú medzeru medzi jednotlivými znakmi a zvyčajne sú nimi označované niektoré čínske výrobky ako “China Export” čo však nieje “Conformity Mark” čiže certifikát o zhode.

 CElogoOK.jpg   CElogo.jpg

Prikladáme zopár ukážok:

CE oznacenie prikladCE logo priklad1CE logo priklad3


Pridaj komentár