Čo je to vlastne elektroodpad?

Elektroodpad sú všetky elektrozariadenia, ktoré sú pre spotrebiteľov nepotrebné a rozhodnú sa ich zbaviť, pričom zákon o odpadoch rozlišuje medzi odpadom, ktorý pochádza z domácností a odpadom, ktorý nepochádza z domácností. Firmy, inštitúcie a servisy sú držiteľmi odpadu, ktorý nepochádza z domácností.

Kedy elektroodpad nie je elektroodpadom pochádzajúcim z domácností?

  1. Ak slúžil na podnikateľské účely alebo ktorý svojím zložením, množstvom alebo vlastnosťami nie je podobný elektrozariadeniam používaným v domácnosti
  2. Ak pochádza z výrobného procesu
  3. Komponenty, materiály a ostatné časti odstránené z elektrozariadení pri ich oprave alebo renovácii

 Existujú dva druhy elektroodpadov, a to podľa dátumu uvedenia elektrozariadení na trh:

  1. ak nadobudnete elektrozariadenie pred 13.8.2005, odpad z týchto elektrozariadení sa označuje ako HISTORICKÝ ODPAD
  2. ak nadobudnete elektrozariadenie po 13.8.2005 – odpad z týchto elektrozariadení sa označuje ako NOVÝ ODPAD (tieto elektrozariadenia sú už pri výrobe označené špeciálnym znakom – link).

Čo je to Smernica o OEEZ?

Smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a Smernica 2003/108/ES, ktorá ju novelizuje, sú dve legislatívne normy EÚ, ktoré už boli alebo čoskoro budú transponované do národného zákonodarstva vo všetkých členských štátoch. Tieto dve smernice s rozsiahlou pôsobnosťou majú dopad na množstvo subjektov, počínajúc výrobcami a maloobchodnými predajcami, až po spotrebiteľov a ďalších používateľov elektrických a elektronických zariadení. Smernica o OEEZ bola prijatá na základe Článku 175 Dohovoru o Európskych spoločenstvách. Smernice prijímané podľa tohto článku stanovujú minimálne požiadavky. Členské štáty môžu implementovať prísnejšie opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov. Z tohto dôvodu sa požiadavky v rôznych členských štátov navzájom líšia.

Aký je cieľ smernice o OEEZ?

Objem odpadov z elektrických a elektronických zariadení produkovaných domácnosťami a podnikateľskými subjektmi rok od roka rastie. Spôsobuje to množstvo environmentálnych problémov, pretože tieto zariadenia môžu obsahovať nebezpečné látky, napr. vzácne kovy, nebezpečné chemikálie a toxíny, ktoré pri nevhodnom zneškodňovaní znečisťujúce životné prostredie. Cieľom smernice o OEEZ je ochrana zdravia ľudí a životného prostredia.

Aké má Smernica o OEEZ dôsledky?

Smernica o OEEZ stanovuje rad povinností pre výrobcov v oblastiach zberu, spracovania, opätovného zhodnocovania, využitia, recyklácie, výkazníctva a financovania. Platí pre nové a náhradné zariadenia predané po 13. auguste 2005. Musia sa tiež zohľadňovať požiadavky na výrobky a podporovať taký návrh a výroba zariadení, aby sa zariadenia dali jednoduchšie demontovať znova zhodnocovať. Zariadenie zodpovedajúce tejto smernici sa musia dať jednoducho identifikovať. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je použitie symbolu OEEZ. Musí sa dať jednoducho zistiť, či daný výrobok bol uvedený na trh po 13. auguste 2005. Označuje to čierny prúžok pod symbolom OEEZ alebo dátum výroby.

Čo je to elektrické a elektronické zariadenie?

„Elektrické a elektronické zariadenia“ alebo „EEZ“ znamenajú zariadenia, ktoré na svoju riadnu činnosť potrebujú elektrické prúdy alebo elektromagnetické polia a ktoré sú určené na použitie pri hodnote napätia najviac 1000 V pre striedavý prúd a 1500 V pre jednosmerný prúd. Smernica o OEEZ rozlišuje desať kategórií:

1. Veľké domáce spotrebiče
2. Malé domáce spotrebiče
3. Informačno-technologické a telekomunikačné zariadenia
4. Spotrebná elektronika
5. Osvetľovacie telesá
6. Elektrické a elektronické náradie
7. Hračky, zariadenia určené na rekreačné a športové účely
8. Zdravotnícke zariadenia
9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu
10. Predajné automaty

 


Reklama


Diskusia k článku

Pravidlá a podmienky používania diskusného priestoru na www.uspornaziarovka.sk

Podmienky používania diskusného prietoru k článkom na www.uspornaziarovka.sk zastrešuje spoločnosťou Majme, s.r.o. (ďalej Prevádzkovateľ). Táto služba slúži k výmene názorov a skúseností odborníkov, ale i bežných ľudí. Vkladanie otázok a príspevkou ľudí so záujmom o LED technológiu a technológiu zaoberajúcu sa úsporami energií a svetelnými zdrojmi. Tento priestor je určený všetkým, ktorí potrebujú poradiť, vyriešiť problém, byť informovaný a vedieť o novinkách a štandardoch na trhu, nechať si poradiť inými alebo zdielať skúsenosť o LED žiarovkách a technológiach tejto tematiky. Tento diskusný priestor neslúži k cielenej i necielenej reklame, zverejňovaniu odkazov, konkurenčným diskusiám, osočovaniu. V prípade porušenia týchto pravidiel si “Prevádzkovateľ” vyhradzuje právo na odstránenie alebo upravenie príspevku. Viac o pravidlách a kódexe

Pridaj komentár