Porušovanie autorského práva na Internetesprístupňovaním dokumentov

Porušovanie autorských práv na internete.Na internete často dochádza ksprístupneniu dokumentov, ktoré podľa našejprávnej úpravy požívajú právnuochranu,vo vzťahu k užívaniu týchto dokumentov bez súhlasuautora prípadne inejoprávnenej osoby. Pri sprístupňovaníurčitého dokumentu na Internete, je zaúčelom vylúčenia prípadného porušeniaautorského práva, potrebné si odpovedaťna nasledovné otázky:

 1. Čo je sprístupnenie dokumentov na internete?
 2. Je dokument „dielom“ podľa nášhoAutorského zákona?
 3. Je na použitie takéhoto diela potrebný súhlasautora, prípadne inej oprávnenej osoby?

Čo je sprístupnenie dokumentov na internete?

Z hľadiskatechnického ide o nahranie dát, ktorépredstavujú daný dokument na pevnýdisk počítača, t.j. na server.Takto uložené údaje sú potomprístupne ktorýmkoľvek osobám,ktoré k tomu majú potrebné technickévybavenie – t.j. počítač, ktorý jepripojený na Internet, prípadne tým osobám,ktoré majú aj prístupové práva nadaný server, v prípade ak je prístup obmedzený, napr. heslom.

Je dokument „dielom“ podľa nášho Autorského zákona?

Pojem „dielo“ vymedzuje Autorský zákonv § 7 jednak všeobecnýmvymedzeným a jednakdemonštratívnym výpočtom toho, čo možno označiť za dielopodľa Autorskéhozákona. Všeobecné vymedzenie je nasledovné: „Predmetomautorského práva je literárne a inéumelecké dielo a vedecké dielo, ktoré jevýsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora“ .Demonštratívny výpočet:„najmä

 1. slovesné dielo a počítačový program,
 2. ústne podané, predvedené alebo inakvykonané slovesné dielo, najmä prejav aprednáška,
 3. divadelné dielo, predovšetkým dramatické dielo,hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo a choreografickédielo, ako aj iné dielo vytvorené na zverejnenie,
 4. hudobné dielo s textom alebo bez textu,
 5. audiovizuálne dielo, predovšetkým filmové dielo,
 6. maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielovýtvarného umenia,
 7. fotografické dielo,
 8. architektonické dielo, predovšetkým dielo stavebnejarchitektúry a urbanizmu, dielo záhradnej a interiérovejarchitektúry a dielo stavebného dizajnu,
 9. dielo úžitkového umenia,
 10. kartografické dielo v analógovej alebo v inej forme.“

Dielo je v Autorskom zákone vymedzené veľmi širokoa nazáklade jeho všeobecnej definície možno zhodnotiť, žez praktickéhohľadiska každý materiál, ktorý je vhodný azaujímavý pre použitie naInternete, prípadne aj každú webovú stránku možno považovať za dieloliterárne, vedecké,prípadne umelecké, ktoré je výsledkomtvorivej duševnej činnosti fyzickejosoby, ktorá daný materiál, prípadnestránku vytvorila – autora a teda sajedná o „dielo“ podľa Autorského zákona. Tvorcominternetových stránokčiastočne rozväzuje ruky ustanovenie § 7 ods. 3, ktorávymedzuje okruh toho, čonie je ako dielo chránené podľa Autorskéhozákona. Ide o:
“a) myšlienku, spôsob, systém, metódu, koncept,princíp, objav aleboinformáciu, ktorá bola vyjadrená,opísaná, vysvetlená, znázornenáalebo zahrnutá do diela,
b) text právneho predpisu, úradné rozhodnutie,verejnú listinu, verejneprístupný register, úradný spis,slovenskú technickú normu vrátane ichprípravnej dokumentácie a prekladu, dennésprávy a prejavy prednesené priprerokúvaní vecí verejných; nasúborné vydanie týchto prejavov a na ichzaradenie do zborníka je potrebný súhlas toho, ktoich predniesol.“

Je na použitie takéhoto diela potrebný súhlasautora, prípadne inej oprávnenej osoby?

Za predpokladu, že daný prípad spadá dopôsobnosti slovenského Autorského zákona,tzn. že ide o „dielo

 1. autora, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republikyalebo má na jej území trvalý pobyt, alebo
 2. zverejnené v Slovenskej republike bez ohľadu na štátneobčianstvo alebo trvalý pobyt jeho autora.
 3. chránené v Slovenskej republike podľamedzinárodných zmlúv alebo dohôd,ktorými je Slovenská republika viazaná aktoré boli vyhlásené spôsobomustanoveným v osobitnom zákone.“

je nutné nasprístupnenie diela na internete získaťsúhlas autora, vo forme stanovenej v Autorskomzákone, vzhľadom na to, že takétosprístupnenie sa podľa § 5 ods. 17 Autorskéhozákona považuje za vyhotovenierozmnoženiny t.j. za „prenesenie diela alebo jeho časti na inýhmotný podkladpriamo z originálu diela alebo nepriamo z inej rozmnoženinydiela dočasne alebotrvalo, a to akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme;rozmnoženinu diela možnovyhotoviť najmä vo forme tlačenej, fotografickej, zvukovej alebozvukovo-obrazovejrozmnoženiny, stavbou architektonického diela, alebo vo formeinejtrojrozmernej rozmnoženiny, alebo v elektronickej formezahŕňajúcej analógovéaj digitálne vyjadrenie.“ Sprístupnenie diela naInternete možno označiť aj za verejný prenos podľa § 5 ods. 14 Autorskéhozákona, t.j. za „šírenie alebo predvedenie dielaakýmikoľvek technickýmiprostriedkami na šírenie zvukov alebo zvukov a obrazovsúčasne, alebo ichvyjadrenie po drôte alebo bezdrôtovo tak, že toto dielomôžu vnímať osoby namiestach, kde by ich bez tohto prenosu nemohli vnímať;verejný prenos zahŕňakáblovú retransmisiu, vysielanie a sprístupňovanieverejnosti.“ Súhlas autoranebude potrebný, len ak pôjde o „výnimku“vymedzenú v Autorskom zákone,napr. ak by šlo o tzv. voľné dielo, tzn. také dielou ktoréhouplynula doba trvania majetkových práv autora, alebov prípadochtzv. „obmedzenia majetkových práv autora“ podľa § 24a nasledovných Autorskéhozákona (napr. ak ide o citáciu dielaa podobne).

Následkom porušovania autorskéhopráva sprístupňovaním dokumentov na Internetemôžu byť sankcieza porušovanieautorského práva.

Sankcie za porušovanie autorského práva

Následkom porušenia jednotlivýchustanovení Autorského zákona,t.j. následkom porušeniaautorského práva, môže byťpodľa platných právnych predpisov Slovenskej republikyvydanie rozhodnutia:

 1. v občianskoprávnom konaní, na zdržanie saakéhokoľvek ďalšieho používania diela, nariadenievymazania či odovzdania nelegálnych kópií a samozrejme doúvahy pripadá aj rozhodnutieo zaplatení náhrady spôsobenej škody (jednakmateriálnej, ale ajnemateriálnej ujmy), či vydanie bezdôvodnéhoobohatenia získaného z takéhotonelegálneho používania diela. Súd spravidlarozhodne aj o povinnostiuhradiť trovy konania, ktoré môžu dosahovať vysokú sumu.
 2. v trestnoprávnomkonaní. Trestný zákon  v § 283vymedzuje objektívnu stránkutrestného činu porušovania autorského práva.Objektívnou stránkou tohtotrestného činu je konanie, ktorým jeneoprávnené zasiahnutie do zákonomchránených práv k autorskému dielu.Neoprávneným zásahom sa rozumie najmäprivlastnenie si autorstva k dielu a akékoľvekuverejnenie diela bezsúhlasu autora, prípadne s jeho súhlasom,avšak so zmenami v diele,na ktoré autor nedal súhlas, ale aj použitie diela tak,že to znižuje jehoumeleckú hodnotu. Trestný zákon pre tentoprípad vymedzuje možnosť uložiťsankciu:
  • vo forme trestu odňatia, ktorý v zákonom stanovenomprípade môže byť až na 5 rokov
  • vysoké pokuty
  • prepadnutie majetku

Zdroj: http://www.itpravo.sk/dusevne-vlastnictvo/spristupnovanie_dokumentov.php
Zdroj: http://www.itpravo.sk/dusevne-vlastnictvo/autorske_pravo_sankcie.php