Inovatívne svietidlá pre všeobecné a vnútorné a vonkajšie osvetlenie založené na technológii luminiscenčnej diódy (LED a OLED) sú na trhu pomerne nové, no pomaly si získali svoju stabilnú pozíciu. V r. 2011 mali takmer 13%-ný podiel  na európskom trhu s osvetlením. Zatiaľ čo svetelný priemysel sľubuje znížiť spotrebu energie a poskytovať dlhú životnosť pri zvýšenej kvalite svietivosti a nových príležitostiach pre svetelný dizajn, spotrebitelia v Európe a odborníci…

Európska Únia zverejnila výsledky diskusií ohľadom Zelenej knihy s názvom „Osvetlenie budúcnosti: Zrýchlenie zavádzania inovačných technológií osvetlenia“
Európska Únia zverejnila výsledky diskusií ohľadom Zelenej knihy s názvom „Osvetlenie budúcnosti: Zrýchlenie zavádzania inovačných technológií osvetlenia“

… pri kúpe LED výrobkov stále váhajú. Často im chýbajú spoľahlivé informácie o týchto výrobkoch alebo sa obávajú ich kvality z dlhodobého hľadiska, pričom porovnávajú ich nákupnú cenu s ostatnými doterajšími svietidlami.

Uvádzame iba niekoľko z najdôležitejších výsledkov z verejných konzultácií ohľadom Zelenej knihy „Osvetlenie budúcnosti: Zrýchlenie zavádzania inovačných technológií osvetlenia“, ktorú publikovala Európska Komisia tohto roku. Svoje postoje na existujúce výzvy pre širší trh s LED aplikáciami spolu s návrhmi na ich riešenie prednieslo 125 zainteresovaných strán. Kompletná správa o výsledkoch diskusií s názormi občanov a viac než 100 zainteresovaných organizácií (malé a stredné podniky, veľké spoločnosti, mestá, verejní činitelia, skupiny odborníkov a výskumné organizácie) bola nedávno publikovaná a občania si ju môžu stiahnuť priamo zo stránky EK.

Táto správa prezentuje hlavné výsledky verejných diskusií, ktoré sú zhrnuté do nasledovného:

 • Hlavné výzvy pre rozšírené zavádzanie SSL v Európe: medzi tri hlavné problematiky respondentov patria nízka kvalita výrobkov SSL, nedostatok informácií pre občanov a vysoké počiatočné náklady. Problematiky, pri ktorých mnohí respondenti cítia potrebu riešenia sú: koherentnejšie normy pre vylepšenie kvality výrobkov SSL, lepšia koordinácia SSL programov, nedostatočná adresovanosť a recyklovanie surovín a prípadne aj zavedenie nových akčných procesov pre získanie inšpirácie z pozitívnych iniciatív existujúcich v iných regiónoch.
 • Posilnenie sledovania trhu a úlohy členských štátov: pre väčšinu respondentov momentálna sledovanosť trhu nie je dostačujúca na získanie kvalitných SSL výrobkov na európskom trhu. Žiadajú silnejšie a transparentnejšie sledovanie trhu na úrovni EÚ pomocou rozvoja nezávislých meracích/testovacích laboratórií a schválených procesov a metriky pre porovnávanie výsledkov a ich zverejňovanie cez zastrešujúcu spotrebiteľskú organizáciu, resp. žiadajú posilnenie európskych noriem pre výkon a bezpečnosť.
 • Prípadné kroky priemyslu pre skvalitnenie SSL výrobkov: zatiaľ čo ohlasy zo strany svetelného priemyslu hovoria, že výrobcovia deklarujú dobrú kvalitu SSL výrobkov, zainteresované strany tvrdia, že výrobcovia by mohli urobiť aj dodatočné opatrenia: zaviesť označenie kvality, zaistiť lepšiu kompatibilitu a interoperabilitu s už existujúcimi svietidlami, resp. spojiť svoje snahy a lepšie spolupracovať s verejnými orgánmi a inými trhovými činiteľmi s cieľom zabezpečiť dobrý výkon všetkých SSL výrobkov.
 • Zvýšenie povedomia o SSL: všetci respondenti si uvedomujú potrebu zvýšiť povedomie zákazníkov o výhodách a potenciáli SSL lámp a svietidiel. Žiadajú opatrenia a kroky, ktoré poskytnú spotrebiteľom hlbšie poznatky a osvetu o výrobkoch SSL v rámci celej siete vzdelávacích inštitúcií. Taktiež vyzvali priemysel a trhových činiteľov spolu s verejnými orgánmi k spolupráci, aby tak spotrebitelia mali prístup k informáciám o SSL výrobkoch v zrozumiteľnej forme.
 • Zavádzanie SSL v budovách a konflikt medzi majiteľom a nájomcom: respondenti priznali, že SSL môže výrazne prispieť k zníženiu celkovej spotreby energie v budovách. Príklady návrhov, ako možno urýchliť zavedenie SSL v budovách sú napr. posilnenie a propagácia používania inteligentných svetelných riešení a nasledovné uistenie, že tieto kroky sú zahrnuté v relevantných budúcich nariadeniach a smerniciach, poskytnutie podpory alebo daňového zvýhodnenia pri nákupe a používaní SSL. Odporúča sa, aby verejné inštitúcie boli prvými a modelovými používateľmi SSL. Čo sa týka konfliktu medzi majiteľom a nájomcom, tento problém väčšina respondentov vo všeobecnosti nepovažuje za dôležitý.
 • Podpora pre výskum a inovácie: všeobecne sa priznáva, že podpora strategického výskumu a vývoja by umožnila európskemu svetelnému priemyslu dostať sa na čelo v oblasti vysoko kvalitných inteligentných a inovatívnych svietidiel. Uvádzame niekoľko získaných príkladov, napr. výzva po lepšej koordinácii a prioritné umiestnenie slabých iniciatív medzi trhovými činiteľmi a výskumnými organizáciami, výzva po koherentnejšej vízie EÚ a všeobecného plánu a prístup z „pod-riaditeľstiev“, porovnávanie európskych iniciatív výskumu a vývoja SSL s iniciatívami v ostatných regiónoch vo svete, rozvoj a rozširovanie tých najlepších praktických príkladov a podpora výskumu a vývoja s cieľom skúmať vplyv na zdravie, blahobyt, produktivitu a koncentráciu.
 • Posilnenie výrobných kapacít v Európe: ochrana a tvorba nových kvalifikovaných pracovných pozícií vo výrobe v Európe so všeobecne priaznivými rámcovými podmienkami je považovaná za potrebnú. To si však vyžaduje priaznivé politické rámcové podmienky a tiež aj finančnú podporu pre pilotné sortimenty výrobkov, špecifickú podporu pre rozvoj inteligentných digitálnych riešení budúcej generácie a špecifickú podporu pre výrobu OLED.  Odborníci vo svetelnom priemysle tvrdia, že 95% hodnoty reťazca bude vo svetelných riešeniach a iba 5% vo svetelných zdrojoch. Obyvatelia a výskumné organizácie prezentujú svoj názor, že pre Európu by bolo prospešné podporovať značku „vyrobené 100% v Európe“. Zároveň sa dožadujú motivačných výrobných investícií v Európe, ktoré obsahujú sociálnu a environmentálnu trvalo udržateľnú perspektívu (tvorba trvalo udržateľných pracovných pozícií v Európe a integrácia perspektívy recyklovania pri výrobe).
 • Posilnenie Spolupráce v hodnotovom reťazci: vo všeobecnosti sú respondenti presvedčení, že podporovanie celého hodnotového reťazca SSL bude pre Európu prospešné. Niektorí z nich sa dožadujú špecifických opatrení pre malé a stredné podniky, keďže tieto môžu byť vynechané počas prechodu od predaja klasických lámp k dodávaniu inteligentných osvetľovacích systémov a ponuke komplexných a moderných svetelných riešení. Navyše, posilnenie spolupráce v hodnotovom reťazci sa odporúča aj cez odborné školenia a vzdelávacie opatrenia pre všetkých zúčastnených v hodnotovom reťazci SSL.
 • Výrazné medzery v štandardizácii: všetci respondenti sa zhodli na tom, že vylepšené normy sú pre SSL odvetvie veľmi dôležité. Zástupcovia svetelného priemyslu a pridružené podniky poskytli podrobný opis zásadných rozdielov, ktoré nie sú pokryté bežnými normami. Preto radi privítajú prebiehajúci náčrt štandardizačných pokynov pre SSL, ktorý pripravuje Európska Komisia pre  CEN & CENELEC.
 • Podpora vzdelávania, odborného a celoživotného vzdelávania: respondenti sa zhodli na tom, že momentálne projekty odborného a celoživotného vzdelávania a školenia nie sú postačujúce, aby splnili potreby budúceho trhu SSL. Tvrdia, že je nedostatok kvalifikovanej odbornej pracovnej sily a zástupcovia priemyslu špeciálne poukazujú na fakt, že tento problém v budúcnosti ešte narastie. Prípadné opatrenia by sa mali zamerať na prilákanie ľudí do pridružených povolaní a na zvýšenie paneurópskych odborných školení.Pre bližšie informácie navštívte stránku „Digital Agenda for Europe“ alebo si stiahnite Zelenú knihu „Lighting the Future: Accelerating the deployment of innovative lighting technologies“ v anglickej verzii a Results of the Public Consultation.

  Prehlásenie o zámere fotonickej jednotky:  fotonika je kľúčová technológia, ktorá urýchľuje inovácie v komunikácii, osvetlení a výrobe. Poskytuje riešenia pre spoločenské výzvy ako napr. energetická účinnosť, trvalo udržateľná zdravotná starostlivosť, bezpečnosť a životné prostredie.

  Týmto sa zaväzujeme:

 • Zaviesť existujúce finančné nástroje pre výskum a inovácie v tejto oblasti.
 • Zostaviť prvý pracovný program pre fotoniku a pre organickú elektroniku  v období do r. 2020.
 • Založiť nové súkromno-verejné partnerstvo, ktoré pomôže zaviesť inovácie v tejto oblasti v období do r. 2020.
 • Na základe otvorených diskusií rozvíjať stratégiu pre veľkoplošné zavedenie SSL výrobkov.