Načítavam... Počkajte prosím...

Odoberať Novinky


Autorské práva "Copyright"Porušovanie autorského práva na Internete sprístupňovaním dokumentov

Porušovanie autorských práv na internete.Na internete často dochádza k sprístupneniu dokumentov, ktoré podľa našej právnej úpravy požívajú právnu ochranu, vo vzťahu k užívaniu týchto dokumentov bez súhlasu autora prípadne inej oprávnenej osoby. Pri sprístupňovaní určitého dokumentu na Internete, je za účelom vylúčenia prípadného porušenia autorského práva, potrebné si odpovedať na nasledovné otázky:

 1. Čo je sprístupnenie dokumentov na internete?
 2. Je dokument „dielom“ podľa nášho Autorského zákona?
 3. Je na použitie takéhoto diela potrebný súhlas autora, prípadne inej oprávnenej osoby?

Čo je sprístupnenie dokumentov na internete?

Z hľadiska technického ide o nahranie dát, ktoré predstavujú daný dokument na pevný disk počítača, t.j. na server. Takto uložené údaje sú potom prístupne ktorýmkoľvek osobám, ktoré k tomu majú potrebné technické vybavenie – t.j. počítač, ktorý je pripojený na Internet, prípadne tým osobám, ktoré majú aj prístupové práva na daný server, v prípade ak je  prístup obmedzený, napr. heslom.

Je dokument „dielom“ podľa nášho Autorského zákona?

Pojem „dielo“ vymedzuje Autorský zákon v § 7 jednak všeobecným vymedzeným a jednak demonštratívnym výpočtom toho, čo možno označiť za dielo podľa Autorského zákona. Všeobecné vymedzenie je nasledovné: „Predmetom autorského práva je literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora“ . Demonštratívny výpočet: „najmä

 1. slovesné dielo a počítačový program,
 2. ústne podané, predvedené alebo inak vykonané slovesné dielo, najmä prejav a prednáška,
 3. divadelné dielo, predovšetkým dramatické dielo, hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo a choreografické dielo, ako aj iné dielo vytvorené na zverejnenie,
 4. hudobné dielo s textom alebo bez textu,
 5. audiovizuálne dielo, predovšetkým filmové dielo,
 6. maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo výtvarného umenia,
 7. fotografické dielo,
 8. architektonické dielo, predovšetkým dielo stavebnej architektúry a urbanizmu, dielo záhradnej a interiérovej architektúry a dielo stavebného dizajnu,
 9. dielo úžitkového umenia,
 10. kartografické dielo v analógovej alebo v inej forme.“

Dielo je v Autorskom zákone vymedzené veľmi široko a na základe jeho všeobecnej definície možno zhodnotiť, že z praktického hľadiska každý materiál, ktorý je vhodný a zaujímavý pre použitie na Internete, prípadne aj každú webovú stránku možno považovať za dielo literárne, vedecké, prípadne umelecké, ktoré je výsledkom tvorivej duševnej činnosti fyzickej osoby, ktorá daný materiál, prípadne stránku vytvorila – autora a teda sa jedná o „dielo“ podľa Autorského zákona. Tvorcom internetových stránok čiastočne rozväzuje ruky ustanovenie § 7 ods. 3, ktorá vymedzuje okruh toho, čo nie je ako dielo chránené podľa Autorského zákona. Ide o:
“a) myšlienku, spôsob, systém, metódu, koncept, princíp, objav alebo informáciu, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela,
b) text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, verejnú listinu, verejne prístupný register, úradný spis, slovenskú technickú normu vrátane ich prípravnej dokumentácie a prekladu, denné správy a prejavy prednesené pri prerokúvaní vecí verejných; na súborné vydanie týchto prejavov a na ich zaradenie do zborníka je potrebný súhlas toho, kto ich predniesol.“

Je na použitie takéhoto diela potrebný súhlas autora, prípadne inej oprávnenej osoby?

Za predpokladu, že daný prípad spadá do pôsobnosti slovenského Autorského zákona, tzn. že ide o „dielo

 1. autora, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo má na jej území trvalý pobyt, alebo
 2. zverejnené v Slovenskej republike bez ohľadu na štátne občianstvo alebo trvalý pobyt jeho autora.
 3. chránené v Slovenskej republike podľa medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré boli vyhlásené spôsobom ustanoveným v osobitnom zákone.“

je nutné na sprístupnenie diela na internete získať súhlas autora, vo forme stanovenej v Autorskom zákone, vzhľadom na to, že takéto sprístupnenie sa podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona považuje za vyhotovenie rozmnoženiny t.j. za „prenesenie diela alebo jeho časti na iný hmotný podklad priamo z originálu diela alebo nepriamo z inej rozmnoženiny diela dočasne alebo trvalo, a to akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme; rozmnoženinu diela možno vyhotoviť najmä vo forme tlačenej, fotografickej, zvukovej alebo zvukovo-obrazovej rozmnoženiny, stavbou architektonického diela, alebo vo forme inej trojrozmernej rozmnoženiny, alebo v elektronickej forme zahŕňajúcej analógové aj digitálne vyjadrenie.“ Sprístupnenie diela na Internete možno označiť aj za  verejný prenos podľa § 5 ods. 14 Autorského zákona, t.j. za „šírenie alebo predvedenie diela akýmikoľvek technickými prostriedkami na šírenie zvukov alebo zvukov a obrazov súčasne, alebo ich vyjadrenie po drôte alebo bezdrôtovo tak, že toto dielo môžu vnímať osoby na miestach, kde by ich bez tohto prenosu nemohli vnímať; verejný prenos zahŕňa káblovú retransmisiu, vysielanie a sprístupňovanie verejnosti.“ Súhlas autora nebude potrebný, len ak pôjde o „výnimku“ vymedzenú v Autorskom zákone, napr. ak by šlo o tzv. voľné dielo, tzn. také dielo u ktorého uplynula doba trvania majetkových práv autora, alebo v prípadoch tzv. „obmedzenia majetkových práv autora“ podľa § 24 a nasledovných Autorského zákona (napr. ak ide o citáciu diela a podobne).

Následkom porušovania autorského práva sprístupňovaním dokumentov na Internete môžu byť sankcie za porušovanie autorského práva.

Sankcie za porušovanie autorského práva

Následkom porušenia jednotlivých ustanovení Autorského zákona, t.j. následkom porušenia autorského práva, môže byť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky vydanie rozhodnutia:

 1. v občianskoprávnom konaní, na zdržanie sa akéhokoľvek ďalšieho používania diela, nariadenie vymazania či odovzdania nelegálnych kópií a samozrejme do úvahy pripadá aj rozhodnutie o zaplatení náhrady spôsobenej škody (jednak materiálnej, ale aj nemateriálnej ujmy), či vydanie bezdôvodného obohatenia získaného z takéhoto nelegálneho používania diela. Súd spravidla rozhodne aj o povinnosti uhradiť trovy konania, ktoré môžu dosahovať vysokú sumu.
 2. v trestnoprávnom konaní. Trestný zákon  v § 283 vymedzuje objektívnu stránku trestného činu porušovania autorského práva. Objektívnou stránkou tohto trestného činu je konanie, ktorým je neoprávnené zasiahnutie do zákonom chránených práv k autorskému dielu. Neoprávneným zásahom sa rozumie najmä privlastnenie si autorstva k dielu a akékoľvek uverejnenie diela bez súhlasu autora, prípadne s jeho súhlasom, avšak so zmenami v diele, na ktoré autor nedal súhlas, ale aj použitie diela tak, že to znižuje jeho umeleckú hodnotu. Trestný zákon pre tento prípad vymedzuje možnosť uložiť sankciu:
  • vo forme trestu odňatia, ktorý v zákonom stanovenom prípade môže byť až na 5 rokov
  • vysoké pokuty
  • prepadnutie majetku

Zdroj: http://www.itpravo.sk/dusevne-vlastnictvo/spristupnovanie_dokumentov.php
Zdroj: http://www.itpravo.sk/dusevne-vlastnictvo/autorske_pravo_sankcie.php


Reklama
Diskusia k článku

Pravidlá a podmienky používania diskusného priestoru na www.uspornaziarovka.sk

Podmienky používania diskusného prietoru k článkom na www.uspornaziarovka.sk zastrešuje spoločnosťou Majme, s.r.o. (ďalej Prevádzkovateľ). Táto služba slúži k výmene názorov a skúseností odborníkov, ale i bežných ľudí. Vkladanie otázok a príspevkou ľudí so záujmom o LED technológiu a technológiu zaoberajúcu sa úsporami energií a svetelnými zdrojmi. Tento priestor je určený všetkým, ktorí potrebujú poradiť, vyriešiť problém, byť informovaný a vedieť o novinkách a štandardoch na trhu, nechať si poradiť inými alebo zdielať skúsenosť o LED žiarovkách a technológiach tejto tematiky. Tento diskusný priestor neslúži k cielenej i necielenej reklame, zverejňovaniu odkazov, konkurenčným diskusiám, osočovaniu. V prípade porušenia týchto pravidiel si "Prevádzkovateľ" vyhradzuje právo na odstránenie alebo upravenie príspevku. Viac o pravidlách a kódexe