Načítavam... Počkajte prosím...

Odoberať Novinky


Čo, Kde a Ako recyklovať?Čo je to recyklácia?

Logo RecyklácieRecyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a produktov (napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných kovov, skla, plastov a pneumatík, LED žiaroviek ...). Recyklácia zabraňuje mrhaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo uskladnených odpadov a redukuje spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov oproti použitiu surových materiálov.

V súčasnosti je na Slovensku do programu recyklácie zapojených veľké množstvo obcí, väčšina miest a viaceré, najmä veľké, organizácie. Vyčlenené stanoviská majú najčastejšie 2 až 4 druhy kontajnerov na separovaný zber odpadov, ktoré sú farebne odlíšené (zelená - sklo, žltá - plasty, modrá - papier). Avšak v súčasnosti sa na Slovensku recykluje len asi 1,2% komunálneho odpadu.

 • Papier tvorí asi 20% odpadu. Recyklácia čiastočne zmierňuje škodlivé dopady výroby papiera. Z vytriedeného "odpadového" papiera sa v papierňach vyrobý nový, vďaka čomu sa nemusí zoťať toľko stromov a zníži sa množstvo odpadu. Vytriedením okolo 100 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni cca 1 hektár 100 ročného lesa, ušetrí sa často až 70 % energie. Podľa údajov severoamerickej organizácie pre ochranu životného prostredia Earth Care spotrebuje výroba 1t papiera zo starého papiera v porovnaní s výrobou z celulózy (primárnej suroviny) len 1/2 vody, znižuje znečistenie ovzdušia o 74 - 75%, znečistenie vody o 35% a zachráni 17 stromov. Na Slovensku sa zatiaľ zbiera a recykuje len 34,6 % (v r. 1998), čo je oproti priemeru Európskej Únie málo (takmer o 50%) a žalostne málo oproti najlepším západoeurópskym krajinám, kde vyzbierajú a recyklujú až 70% použitého papiera.
 • Sklo tvorí asi desatinu vyhadzovaného odpadu, v SR sa recykluje 26,5%
 • Plasty tvoria hmotnosťou menej než 8% odpadu, no objemovo oveľa viac, čo je dôležité najmä na skládkach, kde je objem dôležitejší ako hmotnosť plasty sú vyrábané väčšinou z neobnoviteľnej ropy, ktorej zásoby sa odhadujú na 40 rokov len pri jej doprave uniká ročne do povrchových vôd 3,5 milióna ton biologický rozklad plastov v prírode či na skládkach je dlhodobý, trvá niekoľko desiatok rokov pri spaľovaní niektorých druhov plastov unikajú do ovzdušia škodlivé látky. SR recykluje 16%.
 • Kovy – tvoria takmer 5% komunálneho odpadu sú vo väčšej miere recyklované , aj vďaka finančnej náročnosti výroby a obmedzenosti zdrojov ich výroba je energeticky veľmi náročná a ich ťažba značne poškodzuje prírodu. SR recykluje 16%.
 • Textil v odpade tvorí 4%, ale ten môže byť často užitočný aj iným spôsobom napr. v charite
 • Nebezpečné odpady tvoria približne 1% odpadu, númerne však ohrozujú kvalitu zdravia ľudí, sú to rôzne chemikálie a zlúčeniny, ktoré v určitej forme ohrozujú zdravie organizmov a kvalitu prostredia. V dnešnej dobe už ľudstvo vie recyklovať značnú časť nebezpečných odpadov ako sú akumulátory, žiarivky, výbojky a i.

Vyprodukovaný odpad sa triedi, čím sa napomáha k znovuvyužitiu materiálov. Tento spôsob zneškodňovania odpadov je jedným z najvýznamnejších ekonomických nástrojov zhodnocovania odpadov a priamo vplýva na znižovanie poplatkov za zneškodňovanie komunálneho odpadu. Napriek zvyšujúcemu sa množstvu vyprodukovaných najmä plastových odpadov, počet kontajnerov na separovaný zber na Slovensku stagnuje a problémom zostávajú aj regióny, ktoré dodnes nie sú do programu zapojené.

Ako recyklovať a separovať svetelné zdroje, žiarovky, žiarivky a LED žiarovky?

Aj tie najmodernejšie a najúspornejšie žiarivky a výbojky a LED žiarovky raz doslúžia a stanú sa elektroodpadom. Nakoľko je možné z nich využiť viac ako 80 % materiálov, je veľmi dôležité ich profesionálne spracovanie.

žiarivky a výbojky určené na separovaný odpad.

Prečo separovaný zber žiariviek?

V lineárnych žiarivkách, úsporných kompaktných žiarivkách a výbojkách sa nachádza ortuť. V nerozbitom stave žiarivky a ani výbojky nie sú škodlivé. Avšak, ak sa rozbijú – na skládke odpadu, úmyselne pri manipulácii – ortuť spolu s ďalšími toxickými látkami, ktoré sa v nich nachádzajú, sa odparuje a dostáva do ovzdušia. Týmto sa znečisťuje nielen životné prostredie, ale vdychovanie ortuťových pár poškodzuje aj ľudské zdravie.

žiarivky a výbojky určené na separovaný odpad.Aké typy žiariviek a výbojok sa separujú?

 • Lineárne žiarivky – nízkotlakové lineárne žiarivky, jednokolíkové a dvojkolíkové, lineárne žiarivky kruhové, tvaru U a indukčné.
 • Kompaktné žiarivky – kompaktné žiarivky bez integrovaných predradníkov s kolíkovými päticami, kompaktné žiarivky s integrovaným elektronickým predradníkom.
 • Vysokotlakové a nízkotlakové výbojky – výbojky halogenidové, ortuťové, sodíkové, zmesové a xenónové.

Svetelné zdroje, ktoré nie sú určené na triedený zber:

Žiarovky pre všeobecné osvetlenie a halogénové žiarovky (žiarovky klasické, iluminačné, sviečkové, dekoračné, smerové, halogénové žiarovky nízkovoltové, halogénové žiarovky na sieťové napätie).

Kde odovzdávať žiarivky a výbojky?

 • Na partnerských obchodných miestach vykonávajúcich pre občanov spätný odber nefunkčných žiariviek a výbojok.
 • Počas organizovaných mobilných zberov (v zmysle platného zákona o odpadoch je obec povinná min. 2-krát ročne organizovať zber nebezpečného a veľkoobjemového odpadu).
 • Kolektívne systémy zberu a zhodnocovania odpadov ponúkajú pre veľkých pôvodcov takéhoto odpadu vypracovanie individuálnych riešení pre nakladanie s takýmto odpadom.
 • ZAPAMÄTAJTE SI : KAŽDÝ PÔVODCA ELEKTROODPADU (NAPR. AJ VYHORENÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV), TEDA AJ VY, MÁ PRÁVO HO BEZPLATNE ODOVZDAŤ NA URČENÝCH MIESTACH.

Svetelné zdroje ktoré niesu určené na separovaný odpad

Ako triediť a separovať LED žiarovky?

LED žiarovky neobsahujú žiadne ťažké a iné zdraviu škodlivé kovy a plyny, preto je recyklácia týchto svetelných zdrojov veľmi jednoduchá a vítaná. LED žiarovky sú jednoduché elektrické zariadenia ktoré sa po vypovedaní svojej životnosti môžu znovu použiť. Je veľa typov LED žiaroviek ale hlavná štruktúra skoro každej LED žiarovky je.

 1. Pätica - spodná kovová časť žiarovky. Časť ktorá sa dá opätovne využiť.
 2. Telo - telo žiarovky býva buď plastové alebo kovové. Ak je kovové je to pasívny chladiť žiarovky. Toto sú časti ktoré sa dajú opätovne použiť.
 3. Elektronika - elektronika je zväčša umiestnená v tele žiarovky, býva načastejšou príčinou ukončenia životnosti žiarovky. Nepoškodené elektronické časti sú recyklovateľné.
 4. Hlava žiarovky - najčastejšie z hliníka, skla a plastu. Všetky materiály je možné znovu použiť
 5. LED diody - ďalšia najčastejšia príčina životnosti. LED dioda sa skladá s epoxidovej časti a kovových častí. Epoxidová čast je recyklovateľná taktiež ako kovové časti.
 6. Krycie slíčko alebo optika - plne recyklovateľne alebo znovu použiteľné.

Je dôležité si uvedomiť ze každý pôvodca a elektroodpadu ako sú aj LED žiarovky má právo bezplatne odovzdať alebo zaslať elektro odpad priamo dodávateľovi alebo predajcovi. V našom prípade je to priamo na adresu Majme, s.r.o, POBOX 18, Malinovo 90045.

www.uspornaziarovka.sk podporuje a schvaľuje recykláciu LED žiaroviek a preto týmto Vás priamo vyzývame k zasielaniu nefunkčných LED žiaroviek priamo k nám.

Ako recykluje a podporuje recykláciu www.uspornaziarovka.sk?

Vložte minimálne jednu až ľubovoľný počej starých LED žiaroviek* do obálky, krabice.
Ako adresáta uveďte: Majme, s.r.o (recyklácia), POBOX 18, Malinovo 90045.
Napíšte nám váš telefonický a email kontakt kedže Vám za výmenu udelíme jeden z nasledovných zľavový kupónov.

 • 2% zľava z nákupu na našich stránkach eShopu + poštovné zdarma (pre verejnosť)
 • 3% zľava z nákupu na našich stránkach eShopu + poštovné zdarma + balné zdarma (platí pre našich existujúcich zákazníkov**)

* - LED žiarovkou sa myslí kompletná žiarovka s led diodami, päticou a telom, nie len je časť.
** - zakazník ktorý si u nás uskutočnil minimálne jeden nákup v ľubovoľnej hodnote.

 

Za účelom zberu a zhodnocovania týchto odpadov vznikli kolektívne systémy, napr.:

ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu (http://www.envidom.sk, zber odpadov z kategórie 1 a 2).
EKOLAMP Slovakia (http://www.ekolamp.sk, zber odpadov z kategórie 5).
ETALUX – Združenie výrobcov a dodávateľov svetelnej techniky (http://www.etalux.sk, zber odpadov z kategórie 5).
SEWA, a. s. – Slovak Electronic Waste Agency (http://www.sewa.sk) (zber odpadov z kategórie 1 až 10, zber prenosných batérií a akumulátorov).
ZEO, s. r. o. – Zhodnocovanie Elektrického odpadu (http://www.zeo.sk, zber odpadov z kategórie 6).

Zhodnocovaním (spracovaním) elektroodpadov, chladiacich a mraziacich zariadení, svetelných zdrojov s obsahom ortuti sa zaoberá napr. Elektrorecycling – Banská Bystrica (http://www. elektrorecycling.sk). Zber elektrozariadení preto nie je samoúčelný.

Zdroj: http://www.mikulas.sk, www.uspornaziarovka.sk


Reklama
Diskusia k článku

Pravidlá a podmienky používania diskusného priestoru na www.uspornaziarovka.sk

Podmienky používania diskusného prietoru k článkom na www.uspornaziarovka.sk zastrešuje spoločnosťou Majme, s.r.o. (ďalej Prevádzkovateľ). Táto služba slúži k výmene názorov a skúseností odborníkov, ale i bežných ľudí. Vkladanie otázok a príspevkou ľudí so záujmom o LED technológiu a technológiu zaoberajúcu sa úsporami energií a svetelnými zdrojmi. Tento priestor je určený všetkým, ktorí potrebujú poradiť, vyriešiť problém, byť informovaný a vedieť o novinkách a štandardoch na trhu, nechať si poradiť inými alebo zdielať skúsenosť o LED žiarovkách a technológiach tejto tematiky. Tento diskusný priestor neslúži k cielenej i necielenej reklame, zverejňovaniu odkazov, konkurenčným diskusiám, osočovaniu. V prípade porušenia týchto pravidiel si "Prevádzkovateľ" vyhradzuje právo na odstránenie alebo upravenie príspevku. Viac o pravidlách a kódexe